/ NUMER PROJEKTU

POIS.04.01.00-00-0017/20

/ NAZWA KONTRAKTU

Budowa obwodnicy miejscowości Kępno

w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II

Opis projektu

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, m.in. ostatecznych decyzji pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wybudowanie odcinka II obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 wraz z przebudową dróg innych kategorii, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem do użytkowania drogi ekspresowej S11 na odcinku od km ok. 5+292 do km ok. 12+100 i ewentualnie w ramach zamówienia uzupełniającego zaprojektowanie i budowa „łącznika” do istniejącej drogi krajowej nr 11 tj. do km ok. 13+420 wraz z budową pełnego węzła Baranów i drugą jezdnią drogi S11 w rejonie przedmiotowego węzła (wg koncepcji programowej) oraz wszystkich innych dróg i obiektów inżynierskich.

Powyższy odcinek stanowi południowy fragment obwodnicy m. Kępno od węzła Kępno – Krążkowy wybudowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy do istniejącej drogi krajowej nr 11 w rejonie m. Baranów. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie kępińskim, na terenie gmin Kępno i Baranów.

Parametry techniczne

Budowa obwodnicy miasta Kępna w ciągu drogi ekspresowej o
długości 3,202 km – KM 5+292 ÷ 8+500

Klasa drogi S
Prędkość projektowana 100 km/h
Ilość jezdni 2
Ilość pasów ruchu 2 x 2
Szerokość pasa ruchu 3,50 m
Szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
Szerokość pasa dzielącego z opaskami 5,00 m
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Kategoria ruchu KR7

Budowa obwodnicy miasta Kępna w ciągu drogi ekspresowej o
długości ok. 3,600 km – KM 8+500 ÷ 12+100

Klasa drogi S
Prędkość projektowana 100 km/h
Ilość jezdni 1
Ilość pasów ruchu 2
Szerokość pasa ruchu 3,75 m
Szerokość opaski zewnętrznej 1,25 m (obustronnie)
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Kategoria ruchu KR7

Cel inwestycji

Droga ekspresowa S11 jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr poz. 252 z dnia 27.04.2012r.

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Celem inwestycji jest:

 • dostosowanie infrastruktury drogowej do standardów europejskich,
 • wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej,
 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort ruchu drogowego tranzytowego (ponadlokalnego), jak i ruchu drogowego lokalnego (źródłowego i docelowego).

Przyczyni się to do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu samochodowego (bezkolizyjne skrzyżowania, pełne wyposażenie drogi związane z jej funkcjonowaniem oraz ochrony środowiska), usprawnienie połączeń drogowych oraz wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Kępna.

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

 

Korzyści bezpośrednie z powstania obwodnicy Kępna

Obwodnica Kępna jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Spodziewane korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania obwodnicy to:

 • przejęcie części ruchu z istniejącej drogi krajowej DK11;
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych m. Kępno;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy;
 • zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;
 • zapewnienie dostępu mieszkańcom miejscowości Kępno oraz gminy Baranów do drogi ekspresowej S8,
 • odciążenie układu dróg lokalnych od ruchu tranzytowego,
 • wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum m. Kępno,
 • skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych do miejsc wypadków drogowych, co automatycznie przełoży się na ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo na drodze ekspresowej S8 i S11.

Podstawowe informacje

Nr umowy z Wykonawcą O-PO.D-3.2410.82.2015
Data podpisania umowy 02.10.2017 r.
Wartość umowy (netto) 99 680 073,40 PLN
Wartość umowy (brutto) 122 606 490,28 PLN

Dofinansowanie projektu

W dniu 30.10.2020r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.04.01.00-00-0017/20-00 w ramach działania 4.1: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.
Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

/ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

97 311 857,25 zł