Zakres zadania

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 – etap II wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń w tym decyzji ZRID oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach zadania zostaną zaprojektowane i wykonane:

 • odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 3,2km;
 • odcinek jednojezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 3,6 km;
 • węzeł drogowy Kępno – Wschód na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką (stary przebieg drogi krajowej nr 8);
 • włączenie projektowanej drogi ekspresowej S11 do istniejącej DK11 – jako element docelowego węzła Baranów;
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową;
  drogi dojazdowe (obsługujące tereny przyległe do drogi ekspresowej);
 • skrzyżowania dróg z liniami kolejowymi;
 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową;
 • pasy technologiczne;
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową;
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń;
 • infrastruktura dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, kanalizacji deszczowej, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;
 • sieć teletechniczna;
 • oświetlenie drogowe;
 • oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych;
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
 • ewentualne w ramach zamówienia uzupełniającego zaprojektowanie i budowa „łącznika” do istniejącej drogi krajowej nr 11 tj. do km ok. 13+420 wraz z budową pełnego węzła Baranów i drugą jezdnią drogi S11 w rejonie przedmiotowego węzła (wg koncepcji programowej).

Obiekty inżynierskie

Zestawienie obiektów inżynierskich

L.p.

Oznaczenie obiektu / opis

Orientacyjny kilometraż drogi S11

Klasa obciążenia

Długość całkowita

[m]

Szerokość całkowita przęseł

[m]

1

WD-5.8
– wiadukt drogowy nad S11w ciągu drogi powiatowej nr 5599P

5+861

B

55

13

2

PZ-6.6
– przejście dla zwierząt dołem pod drogą ekspresową S11

6+695

A

10

14 (L)

14 (P)

3

WS-7.0
– wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S11 nad linią kolejową nr 181

7+095

A

55

14 (L)

14 (P)

4

WS-7.8
– wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S11 nad starą drogą
krajową nr 8

7+850

A

37

16 (L)

16 (P)

5

WS-10.1
– wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S11 nad drogą powiatową
5704P

10+170

A

23

14

6

WS-10.5
– wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S11 nad linią kolejową nr 272

10+568

A

42

14

7

MS-10.7
– most w ciągu drogi ekspresowej nad rzeką Samicą

10+731

A

50

14

8

MS-10.9
– most w ciągu drogi ekspresowej nad rzeką Jamnicą

10+921

A

50

14

9

WD-11.9 –
docelowy wiadukt węzłowy węzła Baranów

11+929

A

66

14

*Klasa obciążenia obiektu mostowego wg PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”.

Przepusty ekologiczne

Zestawienie przepustów ekologicznych

L.p.

Oznaczenie przepustu

Orientacyjny kilometraż

drogi S11

Przepust pod drogą

Przekrój poprzeczny

b x h

[m]

Długość całkowita

[m]

1

PHZM Nr 7

6+122

S11

3.0 x 2.0m

Na całej szerokości korpusu drogowego S11

2

PHZM Nr 8

6+973

S11

3.0 x 2.0m

Na całej szerokości korpusu drogowego S11

3

PHZM Nr 13

11+070

S11

3.0 x 2.0m

Na całej szerokości korpusu drogowego S11

4

PHZM Nr 15

11+171

S11

3.0 x 2.0m

Na całej szerokości korpusu drogowego S11

4

PZP Nr 17

11+320

S11

1.5 x 1.5m

Na całej szerokości korpusu drogowego S11

5

PZP Nr 18

11+400

S11

1.5 x 1.5m

Na całej szerokości korpusu drogowego S11

6

PZP Nr 19

11+500

S11

1.5 x 1.5m

Na całej szerokości korpusu drogowego S11

Objaśnienia oznaczeń:
PHZM – przejście dla małych zwierząt z funkcją hydrologiczna,
PZP – przejście dla płazów (suche).