Tydzień 49 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 500 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 500 m2)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania wykopu (ilość 1 000 m3) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 1 000 m2)
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 1 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • MS/PZ-6.6 – umocnienie skarp na wlocie i wylocie obiektu
  • WS-10.5 – hydrofobizacja powierzchni betonowych oraz humusowanie skarp

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej S11 w km 7+000-9+060 (Węzeł Kępno Wschód)
  • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
  • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku D (km 6+000-6+100), E (km 6+000-6+150), F (km 6+150-6+250), G (km 6+150-6+450), J (km 7+150-7+900) oraz K (km 7+350-7+900)
7 grudnia 2020