Tydzień 44 2018 r.

Trwa opracowywanie Projektów Wykonawczych branży drogowej oraz mostowej. Projekty wykonawcze dotyczące przebudowy infrastruktury technicznej i usunięcia kolizji w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej oczekują na uzgodnienie z gestorami sieci. Zakończono prace nad Projektem Wykonawczym, STWiORB i Przedmiarami Robót dla przebudowy kolizji sieci wodno-kanalizacyjnej i urządzeń SRK. Opracowania zostały przekazane do Inżyniera do przeglądu przez zespół weryfikatorów dokumentacji projektowej.

6 listopada 2018