Tydzień 39 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu (ilość 3 000 m3), podbudowy bitumicznej AC WMS 16P w km 5+850 do 6+050 (ilość 3 530 m2), nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 200 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej AC WMS 16P na rondzie R2 i R3, na Łącznicach Ł03 i Ł04 (ilość 2 900 m2) oraz warstwy wiążącej AC WMS 16W na rondzie R3 (ilość 800 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania podłoża pod konstrukcję (PPK+GWN)(ilość 3 000 m2), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 2 000 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 2 000 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 2 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – umocnienia skarp przez humusowanie
 • MS/PZ-6.6 –ponowna zasypka konstrukcji stalowej wraz z siatkami wzmacniającymi
 • WS-7.8 – montaż barier energochłonnych
 • WS-10.5 – montaż barier energochłonnych
 • MS-10.7 – montaż kolektora odwodnienia
 • MS-10.9 – montaż kolektora odwodnienia
 • WD-11.9 – betonowanie zabudowy chodnikowej przed i za obiektem

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej w km 7+000-9+060 S11 (Węzeł Kępno Wschód)
 • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku P (km 10+600-12+000)
28 września 2020