Tydzień 39 2018 r.

W dniu 28 września 2018r. Wojewoda Wielkopolski działając zgodnie z zapisami art.11d ustęp 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID na wniosek złożony w dniu 1 sierpnia 2018r i uzupełniony w dniu 17 września 2018 r. przez Wykonawcę działającego z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Obecnie trwa okres projektowania, w którym Wykonawca kontynuował prace związane z opracowaniem poszczególnych tomów Projektu Wykonawczego, STWiORB oraz Przedmiarów Robót.

2 października 2018