Tydzień 37 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • na sekcji I km5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 10000 m3)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie odhumusowania, wykopów (ilość ok. 20000 m3) i budowy nasypów (ilość ok. 15000 m3), oraz wykonanie pasa technologicznego
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie odhumusowania, wykopów (ilość ok. 3000 m3) i budowy nasypów (ilość ok. 3000 m3).

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WD-5.8 – deskowanie przyczółka P3, oraz demontaż deskowania przyczółka P1
  • WS-7.0 – zbrojenie fundamentu podpory P1 i P2 (jezdnia lewa) oraz betonowanie fundamentów w osi 2 (jezdnia lewa + prawa)

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

  • elektroenergetycznych – SN w km 8+070 i w km 11+950, SN-PKP przy obiekcie WS-7.0 w km 7+115, WN – linia 110 kV w km 9+970,
  • teletechnicznych – sieć Orange i WSS w km 11+950.

Ponadto kontynuowano prace przy przebudowie urządzeń melioracji wodnych w zakresie zbieraczy Z-08, Z-09 w km 7+320 drogi S11.

16 września 2019