Tydzień 32 2021 r.

Tydzień 32 ‘2021r.

Roboty zasadnicze zostały zakończone. Prowadzono prace uzupełniające i poprawkowe wskazane przez Komisje Odbiorową w dniu 27.07.2021r. oraz audytorów BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).

W dniu 13.08.2021r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał Zaświadczenie o braku sprzeciwu do użytkowania inwestycji pn. „Budowa Obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II”.
W dniu 13.08.2021r. w biurze Inżyniera w Kępnie odbyło się trzecie posiedzenie Komisji Odbiorowej powołanej przez Zamawiającego. Na podstawie przeprowadzonych wizji terenowych i bieżących kontroli oraz zebrań Komisji w dniach 16 czerwca i 27 lipca br. – Komisja Odbiorowa postanowiła uznać obiekt „Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II” za Odebrany.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : roboty porządkowo-wykończeniowe
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: roboty porządkowo-wykończeniowe
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: roboty porządkowo-wykończeniowe

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

 • Obiekt WD-5.8 nie prowadzono robót,
 • Obiekt MS/PZ-6.6 nie prowadzono robót,
 • Obiekt WS-7.0 nie prowadzono robót,
 • Obiekt WS-7.8 prace porządkowe,
 • Obiekt WS-10.1 nie prowadzono robót,
 • Obiekt WS-10.5 nie prowadzono robót,
 • Obiekt MS-10.7 nie prowadzono robót,
 • Obiekt MS-10.9 nie prowadzono robót,
 • Obiekt PHZM-01 nie prowadzono robót,
 • Obiekt PHZM-02 nie prowadzono robót,
 • Obiekt PHZM-03 nie prowadzono robót.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża instalacyjna:

budowa kanalizacji deszczowej: roboty wykończeniowe przed odbiorem.

 • branża elektroenergetyczna:

budowa oświetlenia drogowego – nie prowadzono robót.

 • branża teletechniczna :

budowa kanału technologicznego S11 – – nie prowadzono robót.

17 sierpnia 2021