Tydzień 15 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 2 000 m3), wykopu pod rowy (ilość ok. 500 m3), wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 2 000 m2), przygotowania podłoża pod konstrukcję oraz budowa zbiorników retencyjnych ZR-01a, ZR-01b, ZR-02, ZR-03
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 6 000 m3), wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 6 500 m2), przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni (ilość ok. 25 000 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 4 000 m3), wykopów (ilość ok. 2 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WS-7.0 – zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2,
 • WS-7.8- zasypka za przyczółkami P1 i P2, izolacja przyczółków i montaż maty drenażowej
 • MS-10.7 – betonowanie poprzecznic etap I- podparcie pod belki
 • MS-10.9 – betonowanie poprzecznic etap I- podparcie pod belki
 • WD-11.9 –zbrojenie ustroju nośnego

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej – budowa wpustu P (w km 10+600 do 10+950) oraz O (w km 10+950 do 12+000)
 • urządzeń melioracji wodnych w zakresie przebudowy kanału KNŁ-02-03 w km 5+660 S11
 • sieci wod-kan – kontynuowano przebudowę na kolizjach W4 w km 7+925 S11
14 kwietnia 2020