Tydzień 10 2019 r.

Trwa okres projektowania. Wykonawca złożył do przeglądu Inżyniera uzupełnione opracowania PW branży mostowej, drogowej oraz przezbrojeniowej. Trwa weryfikacja złożonych opracowań przez Zespół Inżyniera. W dalszym ciągu Wykonawca kontynuuje prace nad złożeniem kompletu dokumentacji STWiORB dla pozostałych robót.
W dniu 08.03.2019 r. w Biurze Inżyniera odbyła się Rada Budowy nr 17. Celem spotkania było omówienie postępu prac projektowych, planu działań na kolejny miesiąc oraz spraw administracyjnych istotnych dla Kontraktu.
Dnia 20.02.2019 r. Urząd Wojewódzki w Poznaniu zawiadomił o nowym terminie załatwienia sprawy tj. 19.04.2019 r. dotyczącej wydania decyzji ZRID. UW uzasadnia zmianę terminu procedowanym postępowaniem RDOŚ oraz oczekiwaniem na zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

12 marca 2019