Rada Budowy nr 4

W dniu 09.02.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Budowy nr 4.

W czasie spotkania omówiono Raport Miesięczny Wykonawcy za okres od 01.01.2018 do 31.01.2018 r.

W miesiącu sprawozdawczym Wykonawca zakończył prace projektowe w zakresie opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej.

Ponadto Wykonawca wystąpił do zarządców dróg, administratorów kolei oraz cieków wodnych o wydanie Warunków Technicznych.

13 lutego 2018