Tydzień 6 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie odhumusowania, wykonania nasypu w obrębie obiektu WS-7.0, wykopu z transportem na nasyp oraz humusowania skarp i rowów
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie odhumusowania, wykopu (ilość ok. 10 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykopu (ilość ok. 5000 m3) oraz humusowania skarp i rowów

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WS-7.0 – budowa murów oporowych w osi 1
 • WS-7.8- beton ścian muru- nitka lewa w osi 1 i 2
 • WS-10.1 – betonowanie płyty ustroju nośnego
 • WS-10.5- deskowanie i betonowanie podpory w osi 2
 • MS-10.9- montaż ram rozporowych podpory P1 oraz wykop pod fundament podpory P2
 • WD-11.9- zbrojenie fundamentu podpory P1, zbrojenie i betonowanie fundamentu P2

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

 • kanalizacji deszczowej- kontynuowano budowę kolektora K L02 0+264, kolektora B w km 5530 do 5+505, rozpoczęto budowę wpustu J i K w km 7+380 do 7+840 oraz kanału A (SA1) i kanału C (SCN)
 • teletechnicznych – zakończono przebudowę kolizji T2 w km 7+930 S11 sieci Orange
10 lutego 2020