Tydzień 51 2020 r.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu w okresie 15.12.2020r. do 15.03.2021r. trwa okres zimowy, który nie jest wliczany do Czasu na Ukończenie – czasu realizacji robót. Roboty w tym okresie będą prowadzone w zależności od warunków pogodowych.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 500 m2)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania wykopu (ilość 3 000 m3) oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 50 m2)
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2)

Nie prowadzono robót na obiektach mostowych.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej S11 w km 7+000-9+060 (Węzeł Kępno Wschód); oświetlenie drogi powiatowej DP5599P – montaż słupów
  • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
  • kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej na odcinku J (km 7+150-7+900) oraz K (km 7+350-7+900)

W związku z kolejnym etapem robót na budowie, tj. koniecznością uciąglenia budowanej drogi S11 w km 7+800 do 8+000 w miejscu istniejącej drogi wojewódzkiej DW 482, w dniu 16.12.2020r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu w nowym przebiegu DW 482, tj. po rondach i łącznicy Węzła Kępna Wschód.

21 grudnia 2020