Tydzień 51 2018 r.

Trwa etap opracowania Projektów Wykonawczych, Specyfikacji Technicznych i Przedmiarów Robót. Wykonawca uzyskał uzgodnienie Projektu Wykonawczego branży przezbrojeniowej dla przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznej sN i nN. W dalszym ciągu na uzgodnienie z gestorami oczekują PW przebudowy sieci WN oraz Projekt Wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej.
Wykonawca w dniu 17.12.2018 r. przekazał do Wojewody Wielkopolskiego ostateczne wyjaśnienia oraz uzupełnienie wniosku o ZRID.
Dnia 20.12.2018 r. odbyła się Rada Techniczna nr 17. Wykonawca przedstawił postęp prac projektowych oraz omówione zostały bieżące sprawy administracyjne.

9 stycznia 2019