Tydzień 50 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 500 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 500 m2)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania wykopu (ilość 3 000 m3), wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 2 000 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 2 000 m2)
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 1 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • MS/PZ-6.6 – umocnienie skarp na wlocie i wylocie obiektu
  • WS-7.8 – wykonanie schodów skarpowych P2

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej S11 w km 7+000-9+060 (Węzeł Kępno Wschód)
  • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
15 grudnia 2020