Tydzień 49 2018 r.

Trwa okres projektowania. Wykonawca kontynuuje prace projektowe nad Projektami Wykonawczymi branży drogowej, mostowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przezbrojenia sieci. Trwa również opracowywanie dokumentacji STWiORB i Przedmiarów Robót dla przebudowy infrastruktury technicznej i pozostałych robót.
Dnia 07.12.2018r. w siedzibie GDDKiA o. Opole odbyła się Rada Budowy nr 14. Wykonawca przedstawił zaawansowanie prac projektowych, planowane działania na kolejny miesiąc oraz omówił bieżące sprawy administracyjne.

13 grudnia 2018