Tydzień 48 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykopu w km 5+300 do 5+400 (ilość ok. 5 000 m3), budowy nasypów w km 6+700 do 7+100 (ilość ok. 30 000 m3)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 40 000 m3), budowy nasypów w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 30 000 m3), humusowania skarp i rowów w km 7+300 do 9+000
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie odhumusowania, wykopu w km 11+700 do 11+900 (ilość ok. 20 000 m3) oraz budowy nasypów w km 11+000 do 11+500 (w ilości ok. 20 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – betonowanie ścian murów oporowych w osi 3,
 • WS-7.0 – montaż belek typu T ustroju nośnego
 • WS-7.8 – betonowanie korpusu i ścianki zaplecznej przyczółka w osi 1 nitka lewa, deskowanie korpusu podpory przyczółka w osi 2 nitka prawa,
 • WS-10.1 – deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka w osi 1, zasypka fundamentu podpory P1 i P2, izolacje fundamentów
 • WS-10.5 – zbrojenie fundamentu podpory P1, betonowanie fundamentu podpory P2, zasypka fundamentu podpory P2, izolacje fundamentów w osi 2
 • PHZP-02 – zasypka przepustu
 • PHZM-03 – montaż prefabrykatów skrzynkowych, izolacja prefabrykatów

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

 • elektroenergetycznych – kontynuowano przebudowę kolizji NN-02 km 5+700 S11 DP5599P, NN-03 km 5+94 S11 DG859643P oraz kolizji ESN-02 km 9+146 S11
 • teletechnicznych – rozpoczęto przebudowę kolizji TW1 w km 9+150 S11 sieci WSS oraz kolizji TIN1 w km 9+170 S11 sieci INEA
 • sieci wod-kan – zakończono przebudowę kolizji W3 w km 5+930 S11
 • urządzeń melioracji wodnych – kontynuowano przebudowę zbieracza Z-12c km 10+300 do 10+590 S11 L
2 grudnia 2019