Tydzień 47 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania warstwy ścieralnej SMA w km 6+290 do 6+820 (ilość 4 700 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 1 000 m2)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania wykopu (ilość 3 000 m3) oraz warstwy ścieralnej SMA w km 9+450-9+890 (ilość 5 400 m2)
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej AC WMS na DW482 (ilość 2 350 m2), nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 100 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 1 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WD-5.8 – montaż gzymsów zwieńczających mury oporowe oraz korytek odwadniających skarpy
  • WS-7.0 – montaż gzymsów zwieńczających mury oporowe oraz korytek odwadniających skarpy
  • WS-7.8 – montaż schodów skarpowych oraz balustrad schodów skarpowych przy podporze P1
  • MS-10.7 – humusowanie skarp
  • WD-11.9 – montaż gzymsów zwieńczających mury oporowe oraz korytek odwadniających skarpy

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej S11 w km 7+000-9+060 (Węzeł Kępno Wschód)
  • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku L (km 9+650) oraz P (km 10+600-10+950)
23 listopada 2020