Tydzień 47 2018 r.

Trwa okres projektowania. Wykonawca kontynuuje prace nad Projektami Wykonawczymi branży drogowej, mostowej oraz przezbrojenia sieci. Ponadto opracowywane są w dalszym ciągu PW dla kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz instrukcji eksploatacji i utrzymania.

Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia 15.11.2018r. skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawnioskował na podstawie art. 86, w związku z art. 89 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 23.11.2018r. odbyła się w siedzibie Biura Inżyniera Kontraktu w Kępnie Rada Techniczna nr 16, podczas której przedstawione zostały postępy prac projektowych oraz omówione bieżące sprawy administracyjne.

27 listopada 2018