Tydzień 46 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania warstwy ścieralnej SMA (ilość 18 000 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 1 000 m2)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania wykopu (ilość 3 000 m3)
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 100 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2), poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 1 000 m2) oraz zbiornika retencyjnego ZR-11

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WD-7.8 – montaż gzymsów zwieńczających mury oporowe oraz korytek odwadniających skarpy
  • WS-10.1 – montaż kratek wpustowych oraz sączków i drenażu płyty pomostu
  • WS-10.5 – montaż kratek wpustowych oraz sączków i drenażu płyty pomostu, betonowanie zwieńczenia murów oporowych, montaż korytek odwadniających mury oporowe
  • MS-10.7 – montaż kratek wpustowych oraz sączków i drenażu płyty pomostu, montaż korytek przy murach oporowych
  • MS-10.9 – montaż kratek wpustowych oraz sączków i drenażu płyty pomostu, montaż gzymsów, betonowanie zwieńczenia murów oporowych, montaż korytek odwadniających mury oporowe

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej S11 w km 7+000-9+060 (Węzeł Kępno Wschód)
  • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku F (km 6+150-6+250) oraz L (km 9+650)
17 listopada 2020