Tydzień 46 2018 r.

Wykonawca oczekuje na wydanie decyzji ZRID. Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia 30.10.2018r. (dotyczącym wniosku o wydanie decyzji ZRID z dnia 01.08.2018 r.) wyznaczył nową datę załatwienia sprawy do dnia 28.12.2018r. w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym.
Kontynuowane są prace projektowe nad Projektami Wykonawczymi branży drogowej i mostowej. Ponadto opracowywane są w dalszym ciągu PW dla kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz instrukcji eksploatacji i utrzymania. Projekty Wykonawcze związane z usunięciem kolizji infrastruktury sieci gazowej oraz sanitarnej zostały uzgodnione z gestorami sieci. Na uzgodnienie oczekują nadal PW z zakresu robót przezbrojeniowych sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej.

20 listopada 2018