Tydzień 45 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu (ilość 500 m3), warstwy wiążącej AC WMS 16 W w km 5+530 do 5+700 (ilość 4 000 m2), warstwy ścieralnej SMA w km 5+900 do 6+830 (ilość 9 800 m2) oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 100 m2)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 nie wykonywano robót
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 300 m2), nawierzchni z kostki kamiennej (ilość 377 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2), poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 1 000 m2), ekranu akustycznego E4 (ilość 50 m) oraz uszczelniania dna zbiorników retencyjnych ZR-10 i ZR-11

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WD-5.8 – montaż balustrad schodów skarpowych
  • WS-7.0 – montaż desek gzymsowych, zbrojenia oraz betonowanie zabudowy na dojazdach do podpory P1
  • WS-10.5 – montaż korytek przy murach oporowych
  • MS-10.7 – montaż prefabrykatów zwieńczających mury oporowe oraz montaż balustrad schodów skarpowych
  • MS-10.9 – montaż schodów skarpowych oraz balustrad schodów skarpowych

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej S11 w km 7+000-9+060 (Węzeł Kępno Wschód)
  • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku D (km 6+000-6+100), F (km 6+150-6+250), K (km 7+350-7+900) oraz O (km 10+950-12+000)
10 listopada 2020