Tydzień 44 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej AC WMS 16 P (ilość 6 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 2 000 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 500 m2), nawierzchni z kostki kamiennej (ilość 377 m2) oraz zbiorników retencyjnych ZR-10 i ZR-11

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WS-7.0 – beton podkładowy i montaż krawężników, montaż schodów skarpowych oraz montaż balustrad schodów skarpowych
 • WS-7.8 – betonowanie zabudów chodnikowych na dojazdach
 • WS-10.1 – montaż balustrad schodów skarpowych
 • WS-10.5 – montaż schodów skarpowych oraz balustrad schodów skarpowych
 • MS-10.7 – montaż schodów skarpowych
 • MS-10.9 – montaż schodów skarpowych

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej S11 w km 7+000-9+060 (Węzeł Kępno Wschód)
 • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku G (km 6+150-6+450), H (km 6+600-7+100), K (km 7+350-7+900) oraz O (km 10+950-12+000)
2 listopada 2020