Tydzień 43 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu (ilość 1 000 m3), nasypu (ilość 3 000 m3), wykonania podłoża pod konstrukcję (PPK+GWN) (ilość 2 000 m2), warstwa wzmacniająca C3/4 (ilość 4 000 m2), podbudowa zasadnicza 0/45 (ilość 3 000 m2), podbudowa bitumiczna AC 22 P na DP 5599P (ilość 1 500 m2), warstwy wiążącej AC 11W na DG 859643P (ilość 820 m2) nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 200 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 500 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 2 000 m2) oraz wykonania poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 2 000 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 2 000 m2), nawierzchni z kostki kamiennej (ilość 377 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • MS/PZ-6.6 – umocnienie skarp: deskowanie i betonowanie wieńca konstrukcji stalowej
 • WS-7.0 – montaż schodów skarpowych
 • WS-7.8 – montaż krawężników, desek gzymsowych i betonowanie zabudowy chodnikowej
 • WS-10.1 – montaż schodów skarpowych, wyprofilowanie i zahumusowanie skarp
 • MS-10.9 – warstwa wiążąca z asfaltu lanego
 • WD-11.9 – montaż schodów skarpowych, humusowanie skarp oraz montaż barier energochłonnych

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej S11 w km 7+000-9+060 (Węzeł Kępno Wschód) oraz oświetlenie drogi powiatowej DP5599P
 • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku C (DP najazd na WD-5.8 od m. Krążkowy), H (km 6+600-7+100) oraz M (km 9+000-10+600)
26 października 2020