Tydzień 42 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu (ilość 1 500 m3), wykonania podłoża pod konstrukcję (PPK+GWN) (ilość 1 000 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 500 m2)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 4 000 m2)
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2), poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 1 000 m2) oraz ekranu akustycznego E4 (ilość 50 m)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • MS/PZ-6.6 – umocnienie skarp: deskowanie i betonowanie wieńca konstrukcji stalowej
  • WS-7.0 – podłączenie do studni kolektora odwodnienia
  • WS-10.1 – montaż schodów skarpowych
  • WD-11.9 – montaż barier energochłonnych

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża elektroenergetyczna –oświetlenie drogi powiatowej DP5599P
  • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku B (km 5+250-5+3650), H (km 6+600-7+100) oraz P (km 10+600-10+950)
19 października 2020