Tydzień 41 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu (ilość 1 000 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 5+850 do 6+050 (ilość 3 570 m2), warstwy ścieralnej SMA – odcinek próbny w km 5+280 do 5+470 (ilość 1 900 m2), nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 200 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 2 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania warstwy wiążącej AC WMS 16W na rondzie nr 2, Ł03, Ł04 (ilość 2 230 m2) humusowania skarp i rowów (ilość 4 000 m2), poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 7 000 m 2) oraz robót na zbiornikach retencyjnych ZR-06
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 3 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • MS/PZ-6.6 – umocnienie skarp: zbrojenie wieńca konstrukcji stalowej
 • WS-7.8 – beton podkładowy, montaż krawężników i zbrojenia
 • WS-10.5 – uszczelnianie dylatacji pod uciągleniem oraz warstwa wiążąca z asfaltu lanego
 • MS-10.7 – uszczelnianie dylatacji pod uciągleniem oraz warstwa wiążąca z asfaltu lanego
 • MS-10.9 – uszczelnianie dylatacji pod uciągleniem
 • WD-11.9 – montaż wpustów i sączków, drenaż płyty pomostu

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej w km 7+000-9+060 S11 (Węzeł Kępno Wschód) oraz oświetlenie drogi powiatowej DP 5599P
 • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku C (DP najazd na WD-5.8 od m. Krążkowy), H (km 6+600-7+100), M (km 9+000-10+600) oraz P (km 10+600-10+950)
12 października 2020