Tydzień 40 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu (ilość 2 000 m2), nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 200 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2) oraz poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 5 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 4 000 m2), poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 7 000 m2) oraz robót na zbiornikach retencyjnych ZR-06, ZR-07 i ZR-09
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania podłoża pod konstrukcję (PPK+GWN)(ilość 3 000 m2), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 2 000 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 2 000 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 2 000 m2), poboczy z kruszywa 0/31,5 (ilość 4 000 m2) oraz robót na zbiornikach retencyjnych ZR-10 i ZR-11

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – humusowanie i obsianie skarp
 • MS/PZ-6.6 –ponowna zasypka konstrukcji stalowej wraz z siatkami wzmacniającymi, drenaż nad konstrukcją stalową oraz wykonanie parasola z geomembrany
 • WS-7.0 – montaż barier energochłonnych
 • WS-7.8 – montaż barier energochłonnych
 • WS-10.5 – izolacja papą termozgrzewalną płyty pomostu oraz montaż barier energochłonnych
 • MS-10.7 – izolacja papą termozgrzewalną płyty pomostu, montaż krawężników i zbrojenia oraz betonowanie zabudowy chodnikowej, montaż barier energochłonnych
 • MS-10.9 – izolacja papą termozgrzewalną płyty pomostu, montaż krawężników i zbrojenia oraz betonowanie zabudowy chodnikowej, montaż barier energochłonnych
 • WD-11.9 – wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej w km 7+000-9+060 S11 (Węzeł Kępno Wschód)
 • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku T (km 5+250-5+350), C (DP najazd na WD-5.8 od m. Krążkowy), A (DP najazd na WD-5.8 od m. Myjomice), P (km 10+600-12+000) oraz O (km 10+950-12+000)
 • sieci gazowej – przebudowa kolizji GAZ na DP5599P
5 października 2020