Tydzień 39 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie zagęszczania nasypu w km 6+200 do 6+500
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopów (ilość ok. 5000 m3), budowy nasypów w km 7+100 do 7+600 (ilość ok. 5000 m3),
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie odhumusowania terenu w miejscu węzła Baranów, wykopów w km 11+600 do 11+800 (ilość ok. 5000 m3), budowy nasypów w km 11+200 do 11+500 (ilość ok. 5000 m3).

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WD-5.8 – demontaż deskowania słupów podpory P2 i korpusu przyczółka P3, montaż łożysk na podporach P1, P2 i P3, rozpoczęcie robót związanych z przygotowaniem podłoża i montażem konstrukcji wsporczej pod ustrój nośny
  • WS-7.0 – deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka P2 (jezdnia prawa), izolacja i zasypka fundamentów podpory w osi 1
  • WS-7.8 – wykonanie wykopów i ułożenie betonu podkładowego pod fundamenty P1 i P2, zbrojenie deskowanie i betonowanie fundamentu P1 (NP)
  • PHZM-01 – zbrojenie płyty zespalającej, rozpoczęto zasypkę przepustu

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

  • elektroenergetycznych – kontynuowano prace na kolizji SN-01b w km 8+070, oraz zakończono przebudowę SN-04 w km 11+950
  • teletechnicznych – zakończono prace na kolizjach w km 11+950 – T5 sieć Orange i TW2 sieć WSS
  • urządzeń melioracji wodnych w zakresie wykonania zbieracza Z-22 w km 11+040 drogi S11.
30 września 2019