Tydzień 38 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 •   na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wymiany gruntu w km 5+600 oraz na DP5599 w km 0+750 (ilość 2 000 m3), wykopu (ilość 2 000 m3), podłoża po konstrukcję (PPK+GWN) (ilość 3 000 m2), warstwy wzmacniającej C3/4 w km 5+500-5+650 (ilość 3 000 m2), warstwy wiążącej AC 11W na DG 859663 odc. 1, 2 i 3; DG 859657P; DG859643P (ilość 2 678,6 m2) oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S na DG 859663 odc. 1, 2 i 3; DG 859657P; DG859643P (ilość 2 678,6 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania nasypu (ilość 6 000 m3)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3), podbudowa bitumiczna AC WMS na rondo nr 4 (ilość 890 m2) oraz warstwa wiążąca AC WMS 16W na łączniku Baranów i na rondzie nr 4 (ilość 5 495 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • MS/PZ-6.6 – montaż blach po naprawie, ponowna zasypka konstrukcji stalowej wraz z siatkami wzmacniającymi
 • WS-10.1 – montaż gzymsów murów oporowych
 • MS-10.7 – montaż kolektora odwodnienia
 • MS-10.9 – montaż kolektora odwodnienia
 • WD-11.9 – izolacja płyty pomostu papą termozgrzewalną, montaż krawężników, zbrojenie zabudów chodnikowych oraz montaż desek gzymsowych

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej w km 7+000-9+060 S11 (Węzeł Kępno Wschód)
 • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku P (km 10+600-12+000) oraz R (rondo przy DK11)
21 września 2020