Tydzień 38 2019 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty ziemne:

  • na sekcji I km5+270 do 7+118 w zakresie budowy, profilowania i zagęszczenia nasypu w km 6+100 do 6+700 oraz 7+000 do 7+300 (ilość ok. 15000 m3)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopów (ilość ok. 20000 m3), budowy nasypów w km 7+120 do 7+300 (ilość ok. 5000 m3), wykonanie pasa technologicznego
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie odhumusowania, wykopów (ilość ok. 5000 m3), budowy nasypów w km 11+700 do 11+900 (ilość ok. 5000 m3).

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • WD-5.8 – deskowanie i betonowanie przyczółka P3 i słupów podpory P2, betonowanie ciosów podłożyskowych na podporach P1, P2 i P3
  • WS-7.0 – zakończenie montażu zbrojenia i betonowanie fundamentów podpory P1 (jezdnia lewa + prawa), zbrojenie korpusu przyczółka P2 (jezdnia prawa), izolacja i zasypka fundamentów w osi 2
  • PHZM-01 – zakończenie deskowania i betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu przepustu

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

  • elektroenergetycznych – zakończono przebudowy kolizji SN-PKP przy obiekcie WS-7.0 w km 7+115 oraz WN – linia 110 kV w km 9+970,
  • teletechnicznych – kontynuacja prac na kolizjach w km 11+950 – T5 sieć Orange i TW2 sieć WSS.

Ponadto zakończono prace przy przebudowie urządzeń melioracji wodnych w zakresie zbieraczy Z-08, Z-09 w km 7+320 drogi S11.

24 września 2019