Tydzień 38 2018 r.

W dniu 20.09.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Opolu odbyła się Rada Techniczna nr 14.
Wykonawca poinformował, że obecnie prowadzi prace związane z opracowaniem Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznych oraz Przedmiarów Robót.
W czasie spotkania Wykonawca przedstawił szczegółowy harmonogram zawierający terminy opracowania i przekazania do przeglądu Inżyniera poszczególnych tomów Projektu Wykonawczego.
Wykonawca poinformował, że w dniu 15.09.2018r. przesłał do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wyjaśnienia i uzupełnienie o uwagi do części formalnej Wniosku o wydanie Decyzji ZRID przekazane przez UW w dniu 28.08.2018r.
Wykonawca oczekuje obecnie na wszczęcie postępowania w sprawie wydania Decyzji ZRID.

25 września 2018