Tydzień 37 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wymiany gruntu w km 5+600 oraz na DP5599 w km 0+750 (ilość 7 000 m3), wykopu (ilość 2 000 m3), podłoża po konstrukcję (PPK+GWN) (ilość 1 000 m2), warstwy wzmacniającej C3/4 w km 5+850-5+950 (ilość 2 000 m2) oraz podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 2 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 nie prowadzono robót
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nasypu (ilość 3 000 m3), podbudowy bitumicznej AC WMS na łączniku w km 0+022-0+245; 0+300-0+610; na rondzie R5; na S11 w km 11+890-12+080 (ilość 8 330 m2) oraz warstwa wiążąca AC WMS 16W na S11 w km 11+890-12+080 i na rondzie R5 (ilość 3 636 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WS-7.0 – montaż kotew barier energochłonnych
 • WS-7.8 – montaż kotew barier energochłonnych
 • WS-10.1 – montaż barier energochłonnych
 • MS-10.7 – montaż desek gzymsowych i betonowanie zabudowy chodnikowej
 • MS-10.9 – montaż desek gzymsowych i betonowanie zabudowy chodnikowej

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej w km 7+000-9+060 S11 (Węzeł Kępno Wschód)
 • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku M (km 9+000 – 10+600), P (km 10+600 – 10+950) oraz R (rondo przy DK11)
14 września 2020