Tydzień 36 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania wykopu (ilość 1 500 m3)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 nie prowadzono robót
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – dylatacja bitumiczna w osi 1 i 2, montaż barier energochłonnych
 • WS-10.1 – montaż kotew barier energochłonnych
 • WS-10.5 – montaż kotew barier energochłonnych
 • MS-10.7 – betonowanie dylatacji modułowej, montaż krawężników i zbrojenia oraz betonowanie zabudowy chodnikowej
 • Przepust PH-01 – umocnienie skarp na wlocie i wylocie z przepustu oraz montaż schodów skarpowych

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej w km 7+000-9+060 S11 (Węzeł Kępno Wschód), oświetlenie drogi powiatowej DP5599P
 • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku R (rondo przy DK11)
7 września 2020