Tydzień 36 2019 r.

Wykonawca realizował roboty drogowe – ziemne:

  • na sekcji I km5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 5000 m3)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie odhumusowania, wykopów (ilość ok. 200000 m3) i budowy nasypów (ilość ok. 15000 m3).

Prowadzono roboty mostowe na obiektach:

  • WD-5.8 – deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka P1 oraz zbrojenie przyczółka P3
  • WS-7.0 – ułożenie betonu podkładowego pod fundament w osi 1 oraz zbrojenie fundamentu podpory P2 – jezdnia prawa
  • PHZM-01 – zbrojenie oraz betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu .

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

  • elektroenergetycznych – SN w km 8+070 i SN-PKP przy obiekcie WS-7.0 – km7+115,
  • teletechnicznych – sieć Orange w km 11+950.

Ponadto kontynuowano prace przy przebudowie urządzeń melioracji wodnych w zakresie zbieraczy Z-08, Z-09 w km 7+320 drogi S11.

W dniu 02.09.2019r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał inwestorowi (GDDKiA O/Opole) Decyzję nakazującą wstrzymanie przebudowy sieci energetycznej na terenie budowy od km 10+500 do 10+590 z uwagi na fakt odkrycia archeologicznych obiektów zabytkowych podczas wykonywania odhumusowania terenu do czasu zakończenia ratowniczych badań archeologicznych.

10 września 2019