Tydzień 35 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej AC 22P na DP 5599P (ilość 630 m2), warstwy wiążącej AC 11W na DG 859663P (ilość 2 000 m2), warstwy wiążącej AC 16W na DP 5599P (ilość 630 m2),warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S na DP 5599P i DG 859663P (ilość 2 630 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 1 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej AC WMS 16 P w km 8+010 do 8+220 (ilość 2 160 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16 W w km 8+020 do 8+240 (ilość 2 244 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 2 000 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 1 000 m2) oraz humusowania skarp i rowów ( ilość 2 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – montaż barier energochłonnych oraz próbne obciążenia obiektu
 • WS-10.5 – montaż desek gzymsowych i zbrojenia oraz betonowanie zabudowy chodnikowej
 • MS-10.7 – beton płyty przejściowej P1 oraz montaż dylatacji modułowej
 • Przepust PH-02 – umocnienie skarp na wlocie i wylocie z przepustu oraz montaż schodów skarpowych
 • Przepust PH-03 – umocnienie skarp na wlocie i wylocie z przepustu oraz montaż schodów skarpowych

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej w km 7+000-9+060 S11 (Węzeł Kępno Wschód)
 • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach A (DP najazd na WD-5.8 od m. Myjomice), H (km 6+600-7+100), M (km 9+000-10+600), P (km 10+600-10+950) oraz O (km 10+950-12+000)
31 sierpnia 2020