Tydzień 34 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej AC 22P na DP 5599P (ilość 3 635 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W na DP 5599P (ilość 3 625 m2), warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S (ilość 3 615 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 2 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej AC WMS 16 P w km 10+190 do 10+578 (ilość 3 957,6 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 10+190 do 10+578 (ilość 3 918,8 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 2 000 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 2 000 m2) oraz humusowania skarp i rowów ( ilość 3 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – warstwa ścieralna
 • WS-7.0 – drenaż izolacji płyty pomostu oraz montaż górnych elementów wpustów mostowych
 • WS-7.8 – drenaż izolacji płyty pomostu oraz montaż górnych elementów wpustów mostowych
 • WS-10.5 – montaż kotew i krawężników zabudowy chodnikowej
 • MS-10.7 – zasypka przyczółków i murów oporowych i beton podkładowy pod płytę przejściową P1, beton płyty przejściowej P2, budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego w osi 1 oraz montaż kotew zabudowy chodnikowej
 • MS-10.9 –beton płyty przejściowej P1, budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego w osi 1 oraz betonowanie dylatacji modułowej
 • Przepust PH-02 – umocnienie skarp na wlocie i wylocie z przepustu oraz montaż schodów skarpowych
 • Przepust PH-03 – umocnienie skarp na wlocie i wylocie z przepustu oraz montaż schodów skarpowych

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna –oświetlenie trasy zasadniczej w km 7+000-9+060 S11 (Węzeł Kępno Wschód)
 • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach G (km 6+150-6+450), L (km 9+650) oraz M (km 9+000-10+600)
24 sierpnia 2020