Tydzień 34 2019 r.

Zakończono zdjęcie warstwy humusu w śladzie trasy S-11 za wyjątkiem miejsc (stanowisk) na których prowadzone są badania archeologiczne. Wykonawca realizował roboty drogowe przy budowie dróg technologicznych i serwisowych. Kontynuowano prace przy wykopach wraz z transportem materiału na nasyp oraz prowadzono budowę nasypów.
Prowadzono roboty mostowe na obiektach:

  • WD-5.8 – betonowanie fundamentów podpór P1, P2 i P3.
  • MS/PZ-6.6 – wykopy pod fundamenty obiektu i wymiana gruntu w poziomie posadowienia w osiach podpór P1 i P2.
  • PHZM-01 – montaż prefabrykatów żelbetowych przepustu, wykonanie wykopów pod wlot i wylot przepustu, izolacja powłokowa prefabrykatów przepustu.

W dniu 03.08.2019r. na terenie inwestycji odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy z udziałem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz dyrekcji GDDKiA.

28 sierpnia 2019