Tydzień 33 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 •  na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3), podbudowy bitumicznej AC WMS 16P w km 5+700-5+890, 6+510-6+900, 0+011-0+219 JZR (ilość 11 945 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 5+700-5+880, 5+285-5+530, 0+009-0+219 JZR (ilość 14 405 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 5 000 m2) oraz zbiornika retencyjnego ZR-05
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania humusowania skarp i rowów (ilość 2 000 m2) oraz zbiornika retencyjnego ZR-07
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nasypu (ilość 3 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów ( ilość 5 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – drenaż izolacji płyty pomostu
 • WS-7.0 – betonowanie płyt przejściowych P1
 • WS-10.5 – izolacja płyty pomostu w obszarze zabudowy chodnikowej papą termozgrzewalną
 • MS-10.7 – zasypka przyczółków i murów oporowych P1, beton podkładowy pod płytę przejściową P2, budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego w osi 1 i 2 oraz izolacja płyty pomostu w obszarze zabudowy chodnikowej papą termozgrzewalną
 • MS-10.9 – zasypka przyczółków i murów oporowych i beton podkładowy pod płytę przejściową P1, beton płyty przejściowej P2, budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego w osi 1 i 2, izolacja płyty pomostu w obszarze zabudowy chodnikowej papą termozgrzewalną oraz montaż dylatacji modułowej
 • WD-11.9 – betonowanie płyty przejściowej P3 oraz przygotowanie powierzchni betonu pod izolację papą termozgrzewalną

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna – oświetlenie drogi powiatowej DP5599P oraz oświetlenie trasy zasadniczej w km 7+000-9+060 S11 (Węzeł Kępno Wschód)
 • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach G (km 6+150-6+450), L (km 9+650), M (km 9+000-10+600)
17 sierpnia 2020