Tydzień 32 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu (ilość 1 000 m3), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 1 000 m2), podbudowy bitumicznej AC WMS 16P w km 5+274-5+500 (ilość 6 530 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 5+274-5+500 (ilość 3 850 m2) oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość  500 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania podbudowy zasadniczej (ilość 5 000 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 7+125 do 7+430 (ilość 5 965 m2), nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 500 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 2 000 m2) oraz zbiornika retencyjnego ZR-09
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów (5 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WS-7.0 – beton podławy pod płyty przejściowe oraz zbrojenie płyt przejściowych
 • MS-10.7 – zasypka przyczółków i murów oporowych P1 i P2, beton podkładowy pod płytę przejściową P2, budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego w osi 1 i 2 oraz izolacja ścian przyczółków
 • MS-10.9 – zasypka przyczółków i murów oporowych P1 i P2, beton podkładowy pod płytę przejściową P2, budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego w osi 1 i 2 oraz izolacja ścian przyczółków
 • WD-11.9 – betonowanie ścianki zaplecznej w osi 3 oraz betonowanie zabudów chodnikowych

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna – oświetlenie drogi powiatowej DP5599P
 • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
 • melioracji – budowa kanału ZR-09
 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach C (DP najazd na WD-5.8 od m. Krążkowy), A (DP najazd na WD-5.8 od m. Myjomice), D (km 6+000-6+100), E (km 6+000-6+100), F (km 6+150-6+250)
10 sierpnia 2020