Tydzień 31 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 2 000 m2), nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 1 500 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 5 000 m2) oraz zbiorników retencyjnych ZR-01a, ZR-01b, ZR-03, ZR-04 i ZR-05
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania podbudowy zasadniczej (ilość 5 000 m2), podbudowy bitumicznej AC WMS 16P w km 7+125 do 7+400 i 9+910 do 10+175 (ilość 8 245 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 9+900 do 10+175 (ilość 2 805 m2), nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 500 m2), humusowania skarp i rowów (ilość 2 000 m2) oraz zbiorników retencyjnych ZR-06, ZR-07, ZR-08 i ZR-09
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3), warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 11+500 do 11+880, Ł01, Ł02 Baranów (ilość 9 503 m2) oraz humusowania skarp i rowów (5 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  •  WS-7.0 – zasypka P1 oraz warstwa wiążąca na płycie pomostu
  • MS-10.7 – zasypka przyczółków i murów oporowych P1 i P2, budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego w osi 1 i 2 oraz izolacja ścian przyczółków
  • MS-10.9 – zasypka przyczółków i murów oporowych P1 i P2, budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego w osi 1 i 2 oraz izolacja ścian przyczółków
  • WD-11.9 – betonowanie ścianki zaplecznej w osi 1, betonowanie płyty przejściowej P1, oraz montaż desek gzymsowych zabudów chodnikowych

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • branża elektroenergetyczna – oświetlenie drogi powiatowej DP5599P
  • branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego S11
  • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach L (km 9+650), P (km 10+600 do 10+950) oraz O (km 10+950 do 12+000)
3 sierpnia 2020