Tydzień 30 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 4 000 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 5 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania nasypu (ilość 3 000 m3), podłoża pod konstrukcję (PPK+GWN)(ilość 5 000 m2), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 5 000 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 4 000 m2) oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 700 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 2 000 m2), podbudowy bitumicznej AC WMS na węźle Ł01, Ł02, Ł03 Baranów (ilość 9 828 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 11+050 do 11+500, 12+100 do 12+350 (ilość 15 000 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 7 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – warstwa wiążąca na płycie pomostu
 • MS/PZ-6.6 – zasypka konstrukcji
 • WS-7.8 – warstwa wiążąca na płycie pomostu
 • WS-10.1 – montaż krawężnika i desek gzymsowych na skrzydełkach oraz betonowanie zabudowy chodnikowej, warstwa wiążąca na płycie pomostu
 • MS-10.7 – zasypka przyczółków i murów oporowych P1 i P2, budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego w osi 1 i 2
 • MS-10.9 – zasypka przyczółków i murów oporowych P1 i P2
 • WD-11.9 – betonowanie ścianki zaplecznej w osi 1, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej w osi 3, zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej P1, zasypka za przyczółkiem P3, montaż desek gzymsowych

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach L (km 9+650), O (km 10+950 do 12+000) oraz N (km 11+350 do 12+000)
27 lipca 2020