Tydzień 3 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca przystąpił do robót przygotowawczych obiektów kubaturowych przeznaczonych do rozbiórki, ponadto realizował roboty ziemne:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie budowy nasypów w obrębie obiektu WS-7.0 (ilość ok. 2 000 m3)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykopu w km 8+000 do 9+000 (ilość ok. 10 000 m3) nasypu w km 10+000 do 10+400 (ilość ok. 2 000 m3) oraz humusowania skarp i rowów
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykopu w km 11+700 do 11+900 (ilość ok. 3 000 m3) oraz nasypu w km 11+000 do 11+500 (ilość ok. 3 000 m3)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8- wykonano izolację przyczółków i montaż maty drenażowej
 • WS-7.0 – wykonano wykop pod fundamenty murów oporowych w osi 1 i 2
 • WS-7.8 – beton podkładowy i zbrojenie fundamentów muru oporowego nitki lewej w osi 1 i 2, deskowanie i betonowanie poprzecznic- podparcia belek typu T
 • WS-10.1 – betonowanie ścinki zaplecznej, montaż łożysk w osi 1 i 2, deskowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznic- podparcia belek typu T
 • WS-10.5- deskowanie korpusu podpory P1
 • MS-10.7- wykop, beton podkładowy oraz zbrojenie fundamentu podpory P2
 • PHZM-03 –betonowanie skrzydeł wlotu przepustu, montaż prefabrykatów skrzynkowych, izolacja skrzydeł oraz zasypka przepustu

W zakresie robót branżowych prowadzono prace przy przebudowie kolizji:

 • elektroenergetycznych – rozpoczęto przebudowę kolizji NN-01 km 5+500 S11 DP5599P, NN-04 km 7+930 S11 oraz kolizji NN-05 km 11+950 S11-DK11
 • kanalizacji deszczowej- kontynuowano budowę kolektora J S11 w km 7+140 do 7+340 oraz kolektora J na łącznicy L04 0+210
20 stycznia 2020