Tydzień 29 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

  • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 1 000 m2) oraz podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 5 000 m2)
  • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania podłoża pod konstrukcję (PPK+GWN)(ilość 10 000 m2), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 3 000 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 2 000 m2) oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 500 m2)
  • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 3 000 m2), podbudowy bitumicznej AC WMS w km 11+020 do 11+890, 12+080 do 12+560, na węźle Ł04 Baranów (ilość 18 840 m2) oraz warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 12+350 do 13+150 (ilość 8 160 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

  • MS/PZ-6.6 – zasypka konstrukcji
  • WS-7.0 – montaż desek gzymsowych przy P2
  • WD-11.9 – betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka w osi 1, zasypka za przyczółkiem P3, izolacja ścian przyczółków oraz montaż kotew, krawężników i zbrojenie zabudowy chodnikowej

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

  • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach H (km 6+600 do 7+100), J (km 7+150 do 7+900) oraz M (km 9+000 do 10+600)
20 lipca 2020