Tydzień 28 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3), warstwy wzmacniającej C3/4( ilości ok. 1 000 m2) oraz podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 4 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania podłoża pod konstrukcję (PPK+GWN) (ilość 10 000 m3), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 3 000 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 2 000 m2) podbudowy bitumicznej AC WMS 16P w km 7+410-7+854 i na węźle Ł04 (ilość 6 246 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 7+400-7+854 i na węźle Ł04 (ilość ok. 10 966 m2) oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ilość 500 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania podłoża pod konstrukcję (PPK+GWN)(ilość 5 000 m3), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 1 000 m2), podbudowy bitumicznej AC WMS w km 12+550-13+150 (ilość 6 252 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 5 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • MS/PZ-6.6 – zasypka konstrukcji, drenaż nad fundamentami
 • WS-7.0 – montaż uszczelnienia dylatacji, hydrofobizacja powierzchni betonowych oraz nawierzchnia na zabudowach chodnikowych
 • WS-7.8 – montaż uszczelnienia dylatacji, nawierzchnia na zabudowach chodnikowych
 • WS-10.1 – montaż uszczelnienia dylatacji, montaż kolektora odwodnienia w nasypie, nawierzchnia na zabudowach chodnikowych
 • WS-10.5 – montaż dylatacji modułowej
 • MS-10.7 – hydrofobizacja powierzchni betonowych
 • MS-10.9 – betonowanie ścian murów oporowych w osi 1, betonowanie fundamentów i ścian murów oporowych w osi 2
 • WD-11.9 – zasypka przyczółka P1 i P3, izolacja ścian przyczółków, izolacja papą termozgrzewalną płyty pomostu w obrębie zabudowy chodnikowej

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach T (km 5+250 do 5+350), B (km 5+350 do 5+750), H (km 6+600 do 7+100), J (km 7+150 do 7+900) oraz M (km 9+000 do 10+600)
13 lipca 2020