Tydzień 27 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykonania nasypu (ilość 2 000 m3), podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 3 000 m2), podbudowy bitumicznej AC WMS 16P (ilość 1 685 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 5 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 5 000 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 5 000 m2), podbudowy bitumicznej AC WMS 16 P w km 7+710-7+854L (ilość ok. 1 685 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość ok. 10 000 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie wykonania podłoża pod konstrukcję (PPK+GWN) (ilość 5 000 m2), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość 2 000 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość 2 000 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość 5 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – izolacja płyty pomostu papą termozgrzewalną oraz montaż stopni skarpowych
 • WS-7.0 – izolacja płyty pomostu papą termozgrzewalną, montaż kolektora odwodnienia, montaż krawężnika przy P2 oraz przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • WS-7.8 – izolacja płyty pomostu papą termozgrzewalną, montaż kolektora odwodnienia oraz montaż krawężnika przy P1
 • WS-10.1 – izolacja płyty pomostu papą termozgrzewalną oraz betonowanie zabudowy chodnikowej
 • WS-10.5 – budowa murów oporowych w osi 1 i 2 oraz montaż kolektora odwodnienia
 • MS-10.7 –hydrofobizacja powierzchni betonowych
 • MS-10.9 – zbrojenie i deskowanie ścian murów oporowych w osi 1 oraz hydrofobizacja powierzchni betonowych
 • WD-11.9 – zasypka fundamentów P1, przygotowanie powierzchni płyty do izolacji papą w obrębie zabudowy chodnikowej, montaż kolektora odwodnienia oraz hydrofobizacja powierzchni betonowych

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach H (km 6+600 do 7+100), J (km 7+150 do 7+900), O (km 10+950 do 12+000) oraz N (km 11+350 do 12+000)
6 lipca 2020