Tydzień 26 2019 r.

Wykonawca po przekazaniu Placu Budowy przystąpił do Robót przygotowawczych. Wykonane zostało rozpoznanie saperskie dla terenu przeznaczonego pod inwestycję oraz rozpoczęto prace nad wytyczeniem pasa drogowego przez zespół geodezyjny Wykonawcy. W następnym tygodniu zaplanowano wykonanie wycinki drzew i krzewów, organizację zapleczy budowy i przejazdów oraz wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu.

2 lipca 2019