Tydzień 24 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie humusowania skarp i rowów (ilość 2 500 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 2 000 m2),
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej AC WMS 16 P na węźle Kępno Ł01, Ł02, Ł03 (ilość ok. 4 705 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość ok. 6 000 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość ok. 2 000 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość ok. 5 000 m2) oraz humusowania skarp i rowów (ilość ok. 3 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – montaż desek gzymsowych, kotwy latarni i betonowanie zabudowy chodnikowej, montaż desek gzymsowych przed i za obiektem, przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • MS/PZ-6.6 – montaż konstrukcji stalowej
 • WS-7.0 – montaż desek gzymsowych
 • WS-7.8 – montaż desek gzymsowych i przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • WS-10.5 – zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2
 • MS-10.7 – zasypka za przyczółkiem i murów oporowych P1, betonowanie fundamentów ścian oporowych w osi 2
 • WD-11.9 – zasypka fundamentów P1 i P3

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na B ( w km 5+350 do 5+750), C (DP najazd na WD-5.8 od m. Krążkowy), A (DP najazd na WD-5.8 od m. Myjomice , H (km 6+600 do 7+100) i K (km 7+350 do 7+900)
15 czerwca 2020