Tydzień 23 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie wykopu ( ilość 1 500 m3), podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 2 000 m2), podbudowy bitumicznej AC w km 6+020 do 6+590 (ilość ok. 5 870 m2), warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 6+030 do 6+570 (ilość ok.9 900 m2) oraz humusowanie skarp i rowów (ilość 10 000 m3)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania podłoża pod konstrukcję (ilość 5 000 m2), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 2 000 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość ok. 6 000 m2) oraz podbudowy bitumicznej AC w km 7+380 do 7+710 (ilość ok. 3 768 m2)
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 5 000 m3), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 4 000 m2) oraz podbudowy zasadnicza 0/45 (ilość ok. 4 000 m2)

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8 – montaż desek gzymsowych, montaż krawężników i zbrojenia zabudowy chodnikowej, przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • MS/PZ-6.6 – montaż konstrukcji stalowej
 • WS-7.0 – zbrojenie zabudowy chodnikowej
 • WS-7.8 – montaż kotew, krawężników i zbrojenia zabudowy chodnikowej, przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • WS-10.5- zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2,
 • MS-10.7- wykop, zbrojenie i betonowanie fundamentów murów oporowych w osi 2,
 • WD-11.9 – zasypka fundamentu P1 i P2

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinku B ( w km 5+350 do 5+750), J (w km 7+150 do 7+900), K ( w km 7+350 do 7+900), P (w km 10+600 do 10+950)
 • urządzeń melioracji wodnych w zakresie przebudowy kanału KNŁ-ZR-03 w km 5+480 do 5+660 S11
8 czerwca 2020