Tydzień 22 2020 r.

Roboty drogowe – Wykonawca realizował roboty:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie podbudowy zasadniczej 0/45 ( ilości ok. 3 000 m2), wykop (ilość ok. 1 500 m3), warstwa wzmacniająca C3/4 (ilość 5 000 m2)
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie wykonania warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 4 000 m2), podbudowy zasadniczej 0/45 (ilość ok. 6 000 m2), podbudowy bitumicznej AC w km 9+000 – 9+300 (ilość ok. 3 120 m2) oraz warstwy wiążącej AC WMS 16W w km 8+200 – 8+810 JL, 8+850 – 9+300 (ilość ok. 9 715 m2), wykonanie podłoża pod konstrukcję
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie budowy nasypu (ilość ok. 3 000 m3), w zakresie wykopu (ilość ok. 3 000 m3), warstwy wzmacniającej C3/4 (ilość ok. 10 000 m2), podbudowy zasadnicza 0/45 (ilość ok. 4 000 m2), wykonanie podłoża pod konstrukcję, humusowanie skarp i rowów

Roboty mostowe prowadzono na obiektach:

 • WD-5.8- beton podkładowy pod zabudowy chodnikowe, przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • MS/PZ-6.6- betonowanie ściany fundamentu podpory P1, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ściany podpory P2, izolacja fundamentów, zasypka fundamentów
 • WS-10.1- betonowanie płyt przejściowych podpory 1 i 2
 • WS-10.5- zasypka za przyczółkami P1 i P2, budowa murów oporowych w osi 1 i 2,
 • MS-10.7- zbrojenie i betonowanie ścian oporowych w osi 1,
 • WD-11.9 – deskowanie i betonowanie ścian oporowych w osi 3

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • kanalizacji deszczowej –budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach D (km 6+000 – 6+100) strona lewa, E (km 6+000 – 6+100) strona prawa, F (km 6+150 – 6+250) strona lewa, G (km 6+150 – 6+450) strona prawa, J (km 7+150 – 7+900)
 • urządzeń melioracji wodnych w zakresie przebudowy kanału KNŁ-ZR-03 w km 5+480 do 5+660 S11
2 czerwca 2020