Tydzień 21 2021 r.

Tydzień 21 ‘2021r.

Wykonawca prowadził roboty drogowe:

 • na sekcji I km 5+270 do 7+118 w zakresie : wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5, oraz układanie geokraty i geowłókniny na zbiornikach ZR-02, ZR-03, ZR-04, ZR-05.
 • na sekcji II km 7+118 do 10+590 w zakresie: wykonanie warstwy wiążącej AC 11W na drogach DD-04a, DD-04b, DG 859750P oraz na wyjeździe awaryjnym w km 7+988, wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5, wykonanie warstwy dociążającej na zbiorniku ZR-06, układanie geokraty i geowłókniny na zbiornikach ZR-07, ZR-08, ZR-09.
 • na sekcji III km 10+590 do 13+413 w zakresie: montaż barier energochłonnych w km 5+400 do 5+800, 7+800 do 8+000, wykonanie podbudowy bitumicznej AC WMS na DK 11 odc. 1 oraz humusowanie skarp i rowów.

Ponadto w zakresie robót drogowych prowadzono montaż oznakowania pionowego – tablic znaków, słupków, wysięgników, bramownic oraz malowanie grubowarstwowe oznakowania poziomego.

Wykonawca prowadził roboty na obiektach mostowych:

 • Obiekt WS-7.0 montaż wylotów drenaży zaprzyczółkowych, montaż ekranów przeciwporażeniowych oraz osłon zabezpieczających przestrzeń pomiędzy krawędziami obiektu,
 • Obiekt WS-7.8 profilacja skarp, montaż osłon zabezpieczających przestrzeń pomiędzy krawędziami obiektu,
 • Obiekt WS-10.1 montaż wylotów drenaży zaprzyczółkowych,
 • Obiekt WS-10.5 profilacja terenu przy torze nr 2, montaż ekranów przeciwporażeniowych,
 • Obiekt PHZM-01 profilacja terenu przy wlotach, zasypka półek przepustu, hydrofobizacja wylotów,
 • Obiekt PHZM-02 hydrofobizacja wylotów, profilacja terenu przy wlotach,
 • Obiekt PHZM-03 hydrofobizacja wylotów, profilacja terenu przy wlotach.

W zakresie robót branżowych prowadzono prace w zakresie:

 • branża instalacyjna:

budowa kanalizacji deszczowej: roboty wykończeniowe przed odbiorem

 • branża elektroenergetyczna:

budowa oświetlenia drogowego – nie prowadzono robót

 • branża teletechniczna :

budowa kanału technologicznego S11 – roboty wykończeniowe przed odbiorem.

1 czerwca 2021